?

Log in

No account? Create an account
Swedish Furry LJ Community [entries|archive|friends|userinfo]
Swedish Furry Livejournal Community

[ website | SveaFur ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

My Moderator [Jul. 5th, 2007|11:24 pm]
Swedish Furry Livejournal Community

swefur

[wolfmoonie]
gnistra och missblackjackal visade intresse att ta över swefur. Jag har laggt till dem båda som moderatorer från och med idag.

Tack för mig, och jag hoppas att Swefur LJ communitien kommer att fortsätta i samma anda!
LinkReply